20. ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนรวมทั้งสิ้น 14,136 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ร้อยละ 8.77 ที่มีการใช้พลังงานทดแทน 12,996 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ทั้งนี้ มีการใช้ไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน 3,239 และ 8,525 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล มีการใช้ 829 และ 1,543 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีการใช้พลังงานทดแทนรวมทั้งสิ้น 6,496 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 18.56 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีการใช้พลังงานทดแทน 7,976 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยจำแนกเป็นความร้อน 3,766 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ไฟฟ้า 1,561 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และเชื้อเพลิงชีวภาพ 1,169 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563)

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน เดือนมกราคม-ธันวาคม ระหว่าง พ.ศ. 2559-2562

หมายเหตุ: 1/ ไฟฟ้า (รวมการผลิตนอกระบบ) ได้แก่ แสดงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ
                 2/ ความร้อน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ
                3/ การเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณค่าความร้อนจากน้ำมันเบนซินเป็นเอทานอล
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล